Chủ nhật, Ngày 24 Tháng 5 Năm 2015
Chào mừng bạn đến với website của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020
Thứ năm, 10 Tháng 10 2013 09:06

Ngày 30/01/2013, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 42-KH/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 và để triển khai tốt công tác BHXH, BHYT trong thời gian tới về thực hiện Nghị quyết như sau:

I- Mục đích yêu cầu

1- Thông qua việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, giúp cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác BHXH, BHYT.

2- Các cấp, các ngành, các đoàn thể và từng gia đình xác định rõ chủ trương thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một chính sách lớn, liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của nhiều thành viên trong xã hội; là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, các đoàn thể và của cộng đồng xã hội, để từ đó tự giác chấp hành và tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện.

3- Việc xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình kế hoạch thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phải cụ thể, sát hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội hằng năm và từng thời kỳ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện; coi đây là một nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước.

II- Mục tiêu

1-  Mục tiêu đến năm 2015:

- Có 38% lực lượng lao động tham gia Bảo hiểm xã hội; 19% hộ gia đình cận nghèo tham gia BHYT; 100% đối tượng học sinh - sinh viên tham gia BHYT; 30% lực lượng lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp;

- Có 71% dân số trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT; 18% đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện.

2-  Mục tiêu đến năm 2020:

Có trên 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và trên 80% dân số trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT.

III- Nhiệm vụ và giải pháp

1- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền về công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh

Tổ chức quán triệt sâu sắc những nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Công văn số 801-CV/TU, ngày 15/01/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới.

Xác định rõ việc phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; giải quyết kịp thời, đúng, đủ các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho các đối tượng thụ hưởng, việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân là mục tiêu lâu dài trong chính sách BHXH, BHYT toàn dân trong thời gian tới. Thường xuyên giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ y, bác sỹ phục vụ người bệnh, chống tiêu cực trong các cơ sở khám chữa bệnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm và khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt công tác này. Chống lạm dụng quỹ khám chữa bệnh bằng BHYT. Công tác BHXH, BHYT phải trở thành một mục tiêu quan trọng trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hằng năm và từng thời kỳ của địa phương, đơn vị.

2- Củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong thực hiện công tác BHXH, BHYT

Thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhất là đối với cán bộ làm công tác giám định BHYT đư­ợc phân công th­ường trực tại các cơ sở khám chữa bệnh. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người bệnh có thẻ BHYT; triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Bảo hiểm y tế, chất lượng và sự hài lòng của người bệnh” để trở thành hiện thực trong thực tiễn cuộc sống.

Thực hiện nguyên tắc "đóng- hưởng" gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đảm bảo cân đối quỹ BHXH, BHYT đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc quản lý ngư­ời tham gia BHYT và chi phí khám chữa bệnh BHYT, đặc biệt là tiếp tục thực hiện tốt các ch­ương trình phần mềm thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT của BHXH Việt Nam đến các cơ sở khám chữa bệnh.

3- Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông và tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT

Tăng cường các hoạt động truyền thông đối với các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân về pháp luật BHXH, BHYT để nâng cao nhận thức và thay đổi nhận thức, hành vi của người dân và của doanh nghiệp về chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT tự nguyện và Bảo hiểm thất nghiệp đến các đơn vị sử dụng lao động, các doanh nghiệp và người lao động để hiểu rõ nghĩa vụ và quyền lợi.

Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh thực hiện việc đổi mới các hình thức tuyên truyền, truyền tải các thông tin về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp, người lao động và nhân dân trong việc tham gia BHXH, BHYT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo các nhóm đối tượng, bao gồm các cấp chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học… và thực hiện với nhiều hình thức khác nhau bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và có sự phối hợp liên ngành.

4- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác BHXH, BHYT và quản lý quỹ BHXH, BHYT

Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ c­ương hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực thi nhiệm vụ BHXH, BHYT. Tăng cư­ờng công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động khám chữa bệnh BHYT, chống lạm dụng, thất thoát quỹ bảo hiểm y tế, từng bước đảm bảo cân đối giữa thu, chi quỹ BHYT; việc thực hiện pháp luật về chính sách BHXH, BHYT đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; kiên quyết xử lý những  cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

Hằng năm tổ chức đánh giá tình hình thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, công tác khám chữa bệnh cho các đối tượng có thẻ BHYT; xử lý nghiêm việc lạm dụng thẻ BHYT, quỹ BHYT; quản lý có hiệu quả nguồn quỹ khám chữa bệnh BHYT; có biện pháp chống lạm dụng quỹ và giữ an toàn cho quỹ khám chữa bệnh bằng BHYT, tổ chức đấu thầu việc mua thuốc chữa bệnh kịp thời, đúng qui định.

Thực hiện tốt cơ chế giám sát hoạt động BHYT; nâng cao trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ làm công tác giám định BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của ngư­ời đứng đầu cơ quan trong việc lãnh đạo thực hiện công tác khám chữa bệnh BHYT.

5- Nâng cao chất lượng phục vụ việc khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Hàng năm chủ động xây dựng nguồn kinh phí để hỗ trợ cho các đối tượng người nghèo, hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên, trẻ em dưới 6 tuổi mua thẻ BHYT. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng đơn giản, thuận lợi, phục vụ chi trả BHXH, BHYT nhanh chóng, kịp thời; xây dựng tác phong làm việc từ hành chính sang phục vụ trong đội ngũ cán bộ làm công tác BHXH, BHYT, đội ngũ y, bác sỹ tại các cơ sở khám chữa bệnh. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Thường xuyên giáo dục đội ngũ cán bộ làm công tác BHXH, BHYT, y, bác sỹ tại các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp phục vụ người dân tham gia BHXH, BHYT. Thực hiện nghiêm qui chế chuyên môn, đặc biệt chú ý thái độ trong giao tiếp với người bệnh và người nhà của bệnh nhân; nghiêm cấm việc lạm dụng thuốc, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các dịch vụ kỹ thuật cao.

6- Thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh

Triển khai Kế hoạch thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2014 để thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với toàn dân.

Phát động và tổ chức các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến qui trình, kỹ thuật để nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, người bệnh và quản lý BHXH, BHYT.

IV- Tổ chức thực hiện

1- Trên cơ sở Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch này, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Triển khai xây dựng kế hoạch bảo hiểm y tế toàn dân theo lộ trình đến năm 2020.

2- Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị giai đoạn 2013-2020; lồng ghép tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) và Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân.

3- Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức và người lao động.

4- Bảo hiểm Xã hội tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các ngành chức năng có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện và mở hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch này và kế hoạch thực hiện của ngành đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong ngành.

5- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng và các ngành liên quan: Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Sở văn hoá- Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin- Truyền thông, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tư pháp… tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch này.

6- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Y tế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo quy định./.

 

Tài liệu nghiên cứu

Video hoạt động