Chủ nhật, Ngày 24 Tháng 5 Năm 2015
Chào mừng bạn đến với website của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang
Hướng dẫn xây dựng báo cáo tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013
Thứ năm, 29 Tháng 8 2013 09:52

Căn cứ Hướng dẫn số 84- HD/BTGTW, ngày 25/6/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về xây dựng báo cáo tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013 và Công văn số 724- CV/VPTU ngày 09/7/2013 của Văn phòng Tỉnh uỷ thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ về việc xây dựng báo cáo tự kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng báo cáo tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW...

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Báo cáo tự kiểm tra phải phản ánh đầy đủ, thực chất về tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các cấp ủy đảng; phát hiện những mô hình, cách làm có hiệu quả để phổ biến, nhân rộng; nhắc nhở, uốn nắn lệch lạc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

2- Nội dung báo cáo phải bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân của công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03; đề xuất, kiến nghị nội dung, hình thức tổ chức có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đề cao việc tự kiểm tra của Uỷ ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể nhân dân tỉnh và các huyện uỷ, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc và cấp ủy cơ sở.

II- NỘI DUNG KIỂM TRA

1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và lãnh đạo các cấp

- Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 của cấp uỷ.

- Kết quả hoạt động của Bộ phận giúp việc cấp uỷ các cấp.

2- Kết quả thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 43- KH/TU, ngày 01/02/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.

2.1- Việc chỉ đạo và tổ chức tập huấn, học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” theo từng tháng, quý; nội dung, chất lượng, tác dụng…

2.2- Việc bổ sung và kết quả thực hiện những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (trong đó nêu cụ thể số lượng các cơ quan, địa phương, đơn vị đã bổ sung chuẩn mực).

2.3- Kết quả thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị theo Quy định số 101- QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư và Quy định số 03- QĐ/TU, ngày 17/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (có số liệu và nội dung, tác dụng cụ thể của việc nêu gương).

2.4- Đưa học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể.

2.5- Kết quả giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên.

2.6- Kết quả giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.7- Kết quả giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc và các việc “làm theo” của tập thể, cá nhân trong ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã đăng ký (số việc của tập thể, cá nhân đăng ký, đánh giá mức độ hoàn thành).

2.8- Công tác kiểm tra, đôn đốc; tự kiểm tra của cấp uỷ và lãnh đạo các cấp (cấp kiểm tra, số lượt kiểm tra, đối tượng, kết quả, tác dụng).

2.9- Kết quả cụ thể của việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg, ngày 07-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong khối các cơ quan hành chính nhà nước.

2.10- Công tác tuyên truyền (nêu rõ kết quả biểu dương, khen thưởng ở các cấp về hình thức tổ chức, số lượng tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng và số lượng tin, bài, phóng sự, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tính đến thời điểm xây dựng báo cáo).

3- Đánh giá kết quả và những kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị

3.1- Nêu những cách làm hay, mô hình có hiệu quả, những điển hình tiên tiến có sức lan toả mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3.2- Ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị số 03; nguyên nhân; biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

3.3- Về trách nhiệm của ban thường vụ cấp uỷ, các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến nội dung kiểm điểm đối với những hạn chế, khuyết điểm (nếu có).

3.4- Những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03.

III- KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1- Các biện pháp nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 03 có hiệu quả thiết thực, tránh hình thức.

2- Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn, chế độ, chính sách liên quan đến việc thực hiện các nội dung Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân tỉnh và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chủ động tiến hành tự kiểm tra ở địa phương, đơn vị mình.

Xây dựng báo cáo tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW trong năm 2013 của các địa phương, đơn vị gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (qua Bộ phận chuyên trách CT-03) để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Trung ương trước ngày 15/9/2013./.

 

Tài liệu nghiên cứu