Chủ nhật, Ngày 24 Tháng 5 Năm 2015
Chào mừng bạn đến với website của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang
Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2013
Thứ năm, 29 Tháng 8 2013 16:28

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 43- KH/TU, ngày 01/02/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trong 6 tháng đầu năm 2013, Ban Thường vụ  Tỉnh ủy Bắc Giang đã tổ chức thực hiện trên toàn Đảng bộ tỉnh và đạt được kết quả cao...

I- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1- Xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 43- KH/TU về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2013. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2013 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"; ban hành Kế hoạch tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dịp 19/5/2013. Chỉ đạo việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013).

Căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh, 100% các địa phương, đơn vị trong tỉnh đều xây dựng kế hoạch và các văn bản hướng dẫn cụ thể việc tổ chức thực hiện của đơn vị mình. Nội dung tập trung vào chỉ đạo, hướng dẫn học tập chuyên đề trong năm 2013; quyết định kiện toàn, bổ sung và phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên bộ phận giúp việc ban thường vụ cấp ủy; chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành công việc thường xuyên đối với mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên… Một số đơn vị ban hành văn bản và triển khai thực hiện sớm là: Huyện ủy Việt Yên, Huyện ủy Lạng Giang, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh…

2- Việc kiện toàn và kết quả hoạt động của Bộ phận giúp việc cấp ủy các cấp về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đối với cấp tỉnh: Ngày 24/4/2013, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có Quyết định số 623- QĐ/TU về việc kiện toàn Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 24 đồng chí, trong đó có 02 đồng chí Uỷ viên chuyên trách. Trong 06 tháng đầu năm 2013, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hoạt động khá tích cực, đã tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

Đối với cấp huyện và cơ sở: Bộ phận giúp việc của cấp uỷ thường xuyên được kiện toàn, từng bước đi vào hoạt động có nền nếp, đã tiến hành triển khai nhiệm vụ trên cơ sở định hướng của cấp uỷ gắn với tình hình thực tế ở đơn vị. Cụ thể như: Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2013; hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2013, báo cáo công tác quý I/2013, ban hành các văn bản chỉ đạo, báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị... Nhìn chung, bộ phận giúp việc các cấp uỷ hoạt động khá tích cực, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ tỉnh..., tiêu biểu là Bộ phận giúp việc của Thành ủy Bắc Giang, Huyện ủy Tân Yên, Huyện ủy Lạng Giang.

II- KẾT QUẢ VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHOÁ XI)

1- Việc triển khai học tập chuyên đề và nghiên cứu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tỉnh Hướng dẫn đưa nội dung học tập chuyên đề năm 2013 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ và các đoàn thể, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo việc học tập chuyên đề năm 2013. Ngày 01/3/2013, cấp tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn cho các đồng chí thành viên Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ cấp tỉnh, cấp huyện về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; lãnh đạo, cán bộ Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo, cán bộ Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; Trưởng Ban tuyên giáo MTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh. Tham dự Hội nghị tập huấn có 337/350 đồng chí (chiếm 96,28%). Báo cáo viên: đồng chí Ngô Văn Thạo- Vụ trưởng, Thành viên Bộ phận chuyên trách CT-03, Ban Tuyên giáo Trung ương. Đến nay, 100% các cấp uỷ, địa phương, đơn vị đã tổ chức học tập, tuyên truyền chuyên đề, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên bằng nhiều hình thức. Các đơn vị triển khai sớm việc tập huấn chuyên đề cho các đồng chí thành viên bộ phận giúp việc của cấp mình là: Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, Huyện ủy Lạng Giang, Huyện ủy Tân Yên, Việt Yên. Trong triển khai tập huấn nội dung chuyên đề năm 2013, Đảng ủy Các Cơ quan tỉnh có cách làm sáng tạo là: Trong hội nghị tập huấn đã mời nghệ sỹ Văn Tân- Nhà hát Chèo Bắc Giang thể hiện hình tượng Bác Hồ với những lời nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương với nhân dân.

2- Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay

Trên cơ sở Hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 43- KH/TU ngày 01/2/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp uỷ đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chuẩn mực đạo đức rèn luyện theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trể hiện trên các nội dung: tinh thần trách nhiệm, ý thữ tổ chức kỷ luật, chất lượng và hiệu quả công việc, tư tưởng, đạo đưc, lối sống và giáo dục người thân...gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Trên cơ sở các chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng và bổ sung, các địa phương, cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Một số địa phương, cơ quan, đơn vị bổ sung thêm nội dung chuẩn mực triển khai thực hiện, như: Hội Nông dân tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Thế, ở Đảng bộ thành phố Bắc Giang: đảng ủy các phường xây dựng chuẩn mực đạo đức rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tập trung vào nhiệm vụ xây dựng và quản lý trật tự, văn hóa- văn minh đô thị; đảng ủy các xã tập trung vào xây dựng nông thôn mới...

3- Về xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị

Thực hiện Quy định số 101- QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Quy định số 03- QĐ/TU ngày 17/01/2013 về trách nhiệm nêu gương của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, từng đồng chí ủy viên nêu gương trên 7 lĩnh vực: tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình, phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật; đoàn kết nội bộ; thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW. 15/15 đảng bộ trực thuộc xây dựng quy định nêu gương và chỉ đạo cấp cơ sở xây dựng, trong đó 14 đơn vị xây dựng quy định nêu gương của các đồng chí ủy viên Ban thường vụ, Thành ủy Bắc Giang xây dựng quy định nêu gương của các đồng chí thành ủy viên.

Xác định việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý là một trong những giải pháp cơ bản quyết định củng cố niềm tin của nhân dân với đảng, củng cố khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội, cùng nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi người đã tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện qua những việc làm cụ thể, thiết thực và báo cáo trước chi bộ, cơ quan để theo dõi và giúp đỡ; gương mẫu trong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về những ưu, khuyết điểm, vai trò trách nhiệm trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong thực hiện chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều gương mẫu trong công tác và cuộc sống hàng ngày, thể hiện rõ trong việc cưới, việc tang. Các đám cưới của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh được tổ chức văn minh, vui tươi lành mạnh, phát huy văn hoá truyền thống, phần lớn tổ chức gọn trong một ngày; hạn chế uống rượu, bỏ việc mời thuốc lá, không tổ chức lễ lại mặt… Nhiều hình thức tổ chức cưới theo đời sống mới ở một số địa phương trong tỉnh được thực hiện, như: “Cưới văn minh, tiết kiệm” của Đoàn Thanh niên xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng; “Đám cưới an toàn giao thông” ở nhiều xã huyện Tân Yên… Các đám tang cơ bản đã được tổ chức văn minh, xoá bỏ nhiều hủ tục lạc hậu, giảm hẳn việc tổ chức mời khách ăn uống trong đám tang và các tuần tiết; an táng hợp vệ sinh đúng quy định.

4- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, các ngành, các địa phương đã tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân gắn với thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đồng thời coi đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Các cấp, các ngành đã bổ sung nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khóa và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo phát động nhiều phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực, như cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo” và “Tết vì người nghèo” của Mặt trận Tổ quốc, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của ngành giáo dục và đào tạo; "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy", "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" của ngành công an; các phong trào “Ống tiết kiệm và hũ gạo tiết kiệm”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Tuổi trẻ học tập và làm theo Bác”, “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, Đoàn Thanh niên tỉnh triển khai thực hiện việc rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn theo các nội dung “Nên làm- không nên làm” (Nên làm: Xung kích, trách nhiệm; gương mẫu, trung thực, sáng tạo, thân thiện, thường xuyên học tập, tích cực rèn luyện kỹ năng. Không nên làm: Phát ngôn không đúng; làm việc hình thức, đối phó; quan liêu, hành chính hoá; thiếu khiêm tốn và không cầu thị; không chấp hành kỷ luật; thiếu tinh thần đoàn kết; thiếu ý chí đấu tranh; thiếu chuẩn mực trong lối sống).

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo các tập thể, cá nhân đăng ký những việc cụ thể "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; duy trì việc ghi sổ "Nhật ký" những việc tốt làm theo tấm gương đạo đức của Bác. 6 tháng đầu năm 2013, trong toàn tỉnh có 5.967 số việc làm theo của tập thể và 90.141 việc làm tốt của cá nhân được đăng ký và đang tổ chức thực hiện. Tiêu biểu như: Huyện ủy Lạng Giang đã đăng ký 1.134 việc làm tốt của tập thể và 13.423 việc làm tốt của cá nhân; Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã đăng ký 182 việc làm theo của tập thể và 5.744 (97,7%) cán bộ, đảng viên đăng ký 13.114 việc làm theo; Huyện ủy Lục Ngạn đã đăng ký được 23.767 việc làm theo của tập thể và cá nhân...

Đồng thời với việc chỉ đạo đăng ký các việc làm theo, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo và lựa chọn 01 đến 02 vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết, bước đầu thực hiện có kết quả, từng bước củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2013, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc lựa chọn được 12 vấn đề, vụ việc; các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn đã lựa chọn 1.312 vấn đề, vụ việc để tập trung giải quyết. Cụ thể như: Huyện ủy Việt Yên đăng ký "Phấn đấu giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất đai tại thôn Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh"; Huyện ủy Lạng Giang đăng ký "Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vi phạm đất đai ở xã Mỹ Thái"; Huyện ủy Lục Ngạn đăng ký "Hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Khí tượng- Bệnh viện"; Huyện uỷ Hiệp Hoà đăng ký Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định 191/2012/QĐ-UBND”... Đến nay, các địa phương, cơ quan, đơn vị đang tích cực tập trung giải quyết những vấn đề đã đăng ký. Huyện Hiệp Hoà có trên 75%, huyện Việt Yên có trên 30%... việc nổi cộm, bức xúc đã được giải quyết dứt điểm.

5- Thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên

Công tác giáo dục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc. Sở Giáo dục và Đào tạo đã định hướng, chỉ đạo các đơn vị, nhà trường thực hiện việc giảng dạy lồng ghép nội dung về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các môn học như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Mỹ thuật... và các hoạt động ngoài giờ lên lớp ở các cấp học, bậc học; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 2362/ĐA-SGD&ĐT, ngày 01/12/2011 về “Nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015”.

Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình bồi dưỡng kết nạp đảng, đảng viên mới và các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của các ngành, các lớp sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị, thông tin thời sự chính sách...

6- Về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, năm 2013, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn” với việc tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giáo dục đoàn viên, thanh niên về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai cuộc thi “Tổ quốc trong trái tim tôi”, cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh, góp phần giáo dục lịch sử truyền thống của Đảng, dân tộc, nâng cao nhận thức và bản lĩnh cách mạng cho thế hệ trẻ. Toàn tỉnh đã tổ chức trên 300 buổi giao lưu văn hoá, văn nghệ tuyên truyền về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thu hút trên 2.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Tổ chức 110 buổi toạ đàm, diễn đàn với chủ đề “Đoàn viên với việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh”, “Bác Hồ với thanh niên”, “Hồ Chí Minh tên người toả sáng”... Tổ chức lồng ghép nội dung học tập và làm theo lời Bác vào các buổi sinh hoạt chi đoàn định kỳ, sinh hoạt ngoại khoá, dưới cờ “Khi tôi 18” với hơn 2.400 buổi, thu hút 35.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

Các trường cao đẳng, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên tiếp tục có nhiều hình thức giáo dục cho học sinh, đoàn viên, thanh thiếu niên về tấm gương đạo đức Bác Hồ thông qua các câu chuyện, lời dạy của Người; đưa vào nội dung các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt đầu tuần, chào cờ, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, hội trại... Từ đó đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

7- Về công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

6 tháng đầu năm 2013, công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được quan tâm triển khai thực hiện từ tỉnh xuống cơ sở. 6 tháng đầu năm 2013, công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh được gắn với giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010- 2015; các đề án, nghị quyết của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Đoàn giám sát, tiến hành giám sát đối với 15 ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và một số chi, đảng bộ cơ sở. Nội dung giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tập trung vào việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện của cấp ủy các cấp theo hướng dẫn của Trung ương và của cấp ủy cấp trên; đánh giá tác động của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên ở các địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, đồng thời bổ sung vào kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2013 của cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp nội dung thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW. Đến nay 15/15 đảng bộ trực thuộc đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị. Trong quá trình kiểm tra đã chú trọng đánh giá việc thực hiện nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, việc đăng ký "làm theo", công tác tuyên truyền trực quan, việc rà soát bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức…

Thực hiện việc sơ kết, tổng kết theo Kế hoạch số 03- KH/TW của Ban Bí thư, ngày 25/02/2013 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ tỉnh.

8- Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được các địa phương, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên định hướng các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tăng cường tin, bài, chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ đạo nâng cao chất lượng nội dung chuyên mục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong bản tin sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể; hằng tháng, phát hành 8.040 bản tin sinh hoạt chi bộ tới các chi bộ đảng trong tỉnh.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tiến hành rà soát và làm mới các pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở trung tâm các huyện, thành phố, trụ sở các cơ quan, đơn vị, trên các trục đường lớn dẫn vào tỉnh, huyện; tiêu biểu là thành phố Bắc Giang, các huyện: Lạng Giang, Việt Yên, Lục Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh... Tích cực phối hợp với cơ quan báo chí ở Trung ương và ở tỉnh, đồng thời chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh huyện và cơ sở tăng cường tiếp âm, tiếp sóng, tập trung tuyên truyền những văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện về nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả đã có hàng trăm chương trình, hàng nghìn tin, bài được phát sóng trên hệ thống truyền thanh và đăng tải trên các báo, bản tin.

Báo Bắc Giang tiếp tục duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên trang chuyên đề về xây dựng Đảng số thứ năm hàng tuần. Ngoài ra trên các chuyên trang, chuyên mục khác đã đăng tải nhiều bài viết về cá nhân, tập thể điển hình làm theo lời Bác (số lượng tin, bài tăng gấp 2 lần so với 6 tháng năm 2012). Tiếp tục duy trì trên Báo Bắc Giang điện tử chuyên mục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ngoài các nội dung đề cập trên báo in, chuyên mục còn khai thác nhiều tác phẩm phản ánh những mô hình mới, cách làm hay, tấm gương tiêu biểu trong cả nước về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; mỗi tháng có ít nhất 10 tác phẩm được đăng tải.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phát sóng chuyên mục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"  vào tối thứ năm của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 trong tháng. Nhân dịp kỷ niệm 123 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890- 19/5/2013) và 65 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phát 15 tập phim với chủ đề “Hành trình Hồ Chí Minh”.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chủ động, sáng tạo tổ chức phát động cuộc vận động sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn thể hội viên, cộng tác viên, các tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh tham gia. 6 tháng đầu năm 2013, có 53 tác phẩm văn, thơ, nhạc, kịch, mỹ thuật, nhiếp ảnh của 22 tác giả tham gia. Các tác phẩm có chất lượng đã được lựa chọn đăng tải trên Tạp chí Sông Thương...

Các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã tổ chức gặp mặt ôn lại truyền thống, nhân kỷ niệm 123 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890- 19/5/2013), 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc- Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948- 11/6/2013) và tôn vinh các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua bằng nhiều hình thức. Toàn tỉnh có 2.133 tập thể và cá nhân được biểu dương, trong đó: cấp tỉnh có 144 tập thể, cá nhân; cấp huyện có 857 tập thể, cá nhân; cấp cơ sở có 1.132 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và tôn vinh điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước (tối ngày 18/5/2013) được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và tổ chức đi báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm một số Khu di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Hà Nội (ngày 19/5/2013). Trong buổi Lễ, 144 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được vinh danh và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Thành phố Bắc Giang đã tổ chức Đoàn cán bộ đi Báo công dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ (Ba Vì- Hà Nội). Huyện ủy Yên Thế tổ chức đoàn đại biểu đi Báo công dâng Bác tại Khu Di tích lịch sử K9 (Ba Vì- Hà Nội)... Một số địa phương, đơn vị làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng là: Huyện Lạng Giang, Tân Yên, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên... Các hoạt động biểu dương, khen thưởng đã góp phần cổ vũ, động viên, phát huy những kết quả của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh.

III- MỘT SỐ CÁCH LÀM SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị, đã xuất hiện một số mô hình, cách làm sáng tạo, có tác dụng tích cực góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, thúc đẩy mỗi cá nhân vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiêu biểu như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang biên tập cuốn sách “Bác Hồ với Bắc Giang, Bắc Giang với Bác Hồ”. Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh ban hành hướng dẫn về xây dựng, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ đã đăng ký chỉ đạo điểm về xây dựng điển hình tiên tiến với các mô hình khác nhau để cấp uỷ cơ sở noi theo. Đến nay đã có trên 150 mô hình, điển hình tiên tiến được đăng ký thực hiện xây dựng để tuyên truyền nhân rộng. Huyện uỷ Lục Nam xây dựng kế hoạch chỉ đạo đăng ký thực hiện các nội dung tiếp tục đẩy mạnh việc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013. Sau khi đăng ký đã thông báo kết quả thẩm định việc đăng ký của các tổ chức cơ sở Đảng đến cán bộ, đảng viên để theo dõi, giám sát việc thực hiện. Huyện ủy Tân Yên đã có nhiều việc làm mới trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW như: các cơ quan trực thuộc Huyện uỷ, UBND huyện Tân Yên chào cờ vào ngày đầu tiên, tuần đầu tiên hằng tháng tại các cơ quan và tổ chức sinh hoạt truyền thống; kể chuyện về Bác, bài viết, bài nói của Bác, các tác phẩm viết về Người..., tổ chức thực hiện từ tháng 1/2013. Ban hành Quyết định nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) gồm 57 tiêu chí; theo đó, đã điều tra 7.660 đảng viên trong Đảng bộ, kết quả: 7.6% đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 1.38% đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống. Hiện nay đã xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện khắc phục...

Những việc làm sáng tạo trên đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc tuyên truyền học tập và làm theo Bác, góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, thực hành tiết kiệm; đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

IV- KHÁI QUÁT KẾT QUẢ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ

1- Ưu điểm:

- 6 tháng đầu năm 2013, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục được thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở. Đa số cán bộ, đảng viên nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của đạo đức trong đời sống xã hội, có tinh thần trách nhiệm hơn trong việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của mỗi cá nhân. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã chuyển sang giai đoạn trở thành việc làm thường xuyên của tổ chức, cá nhân cán bộ, đảng viên. Trong quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, như: niêm yết chuẩn mực đạo đức tại những nơi trang trọng ở trụ sở để mọi người ghi nhớ, tự giác thực hiện; đồng thời để quần chúng nhân dân giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên; lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống để tập trung chỉ đạo khắc phục, đã giải quyết có hiệu quả những hạn chế, tồn đọng kéo dài, tạo sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân... góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục góp phần làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về ý nghĩa, tác dụng của việc học tập và làm theo Bác. Từ đó ra sức tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên; ý thức chấp hành đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, đoàn kết nội bộ, ý thức trách nhiệm với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có chuyển biến rõ rệt, được nhân dân ghi nhận và hoan nghênh.

- Việc tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2013 cho cán bộ, đảng viên, hội viên được thực hiện nghiêm túc; các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể đã đưa nội dung của chuyên đề vào sinh hoạt thường kỳ; việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị được quan tâm chỉ đạo. Đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2- Những hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo tổ chức thực hiện; nguyên nhân

2.1- Hạn chế, yếu kém

- Việc tổ chức học tập chuyên đề trong các kỳ sinh hoạt Đảng nhật ở một số đơn vị hành chính sự nghiệp và một số doanh nghiệp chưa đảm bảo thời gian và yêu cầu theo quy định, có biểu hiện hình thức. Việc xây dựng kế hoạch ở một số đơn vị còn chung chung, dập khuôn theo cấp trên, có biểu hiện hình thức, chưa sáng tạo.

- Tính chủ động của Bộ phận giúp việc cấp ủy, đặc biệt là cơ sở chưa cao; hoạt động chưa thực sự đi vào nề nếp.

- Việc lựa chọn, đăng ký 01-02 việc nổi cộm, bức xúc tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2013 ở một số cơ sở, đơn vị còn lúng túng, chưa sát, chưa đề ra được các giải pháp và thời gian cụ thể để thực hiện dứt điểm.

- Việc nhân rộng điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến nhìn chung chưa được quan tâm đúng mức.

- Công tác kiểm tra, đôn đốc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số chi, đảng bộ cơ sở chưa thường xuyên liên tục.

- Vai trò nêu gương, tính tiền phong gương mẫu của một số cán bộ chủ chốt cấp cơ sở chưa được thể hiện rõ. Sự chuyển biến về tác phong, lề lối làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở, nhất là cán bộ trực tiếp tiếp xúc với tổ chức, công dân chuyển biến chưa rõ nét.

2.2- Nguyên nhân

- Một số cấp uỷ, chính quyền ở cơ sở và một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn hạn chế, chưa thực sự xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với các tổ chức đảng, cấp uỷ, chính quyền và mỗi cán bộ, đảng viên.

- Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực rèn luyện, sống thực dụng, cơ hội; những tiêu cực từ mặt trái của cơ chế thị trường; công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình trong một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị còn hình thức, chưa được quan tâm thường xuyên đã tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

V- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

1- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 theo Kế hoạch số 43- KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đẩy mạnh thực hiện, nâng cao chất lượng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

2- Nâng cao chất lượng học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong sinh hoạt đảng, đoàn thể hàng tháng; trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của ban thường vụ và đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị gắn với xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

3- Đẩy mạnh việc "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, trong từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt quan tâm chỉ đạo tích cực việc tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị nhất là những vấn đề về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

4- Tăng cường chỉ đạo thực hiện các chuẩn mực đạo đức rèn luyện theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được rà soát, bổ sung xây dựng ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

5- Tích cực tuyên truyền, giáo dục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các hình thức đa dạng, phong phú; coi trọng và tăng cường hình thức tuyên truyền trực quan, tuyên truyền qua các gương điển hình tiên tiến gắn với phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Duy trì nghiêm túc việc giảng dạy nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các nhà trường, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; quan tâm tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

6- Tổ chức kiểm tra, giám sát kế hoạch thực hiện của các cấp uỷ; xây dựng báo cáo tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chưc thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

7- Kiểm điểm, đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 ở các cấp, các ngành. Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác./.

 

Tài liệu nghiên cứu