Thứ bảy, Ngày 23 Tháng 5 Năm 2015
Chào mừng bạn đến với website của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang
Hướng dẫn thực hiện chương trình Sơ cấp lý luận chính trị
Thứ tư, 21 Tháng 8 2013 10:43

Ngày 02/01/2013, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU về việc thực hiện chương trình đào tạo trình độ sơ cấp lý luận chính trị trong toàn tỉnh, cụ thể như sau:

 

 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua chương trình đào tạo trình độ sơ cấp lý luận chính trị giúp cho học viên nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, trên cơ sở đó hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác – Lênin.

- Qua học tập, học viên hiểu và nắm chắc những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng, sự vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; từ đó, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng.

- Giúp học viên biết vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Sau khi hoàn thành chương trình này, người học được cấp bằng Sơ cấp Lý luận chính trị, tạo cơ sở, tiền đề, điều kiện để người học tiếp tục theo học các chương trình cao hơn hoặc được miễn học một số chương trình, chuẩn hóa chức danh cán bộ theo quy định.

II- ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1- Đối tượng của chương trình

- Tất cả đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chưa có bằng sơ cấp lý luận chính trị trở lên hoặc chưa có chứng chỉ công nhận có trình độ tương đương hoặc trên sơ cấp lý luận chính trị.

- Cán bộ lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở chưa có bằng sơ cấp lý luận chính trị trở lên hoặc chưa được công nhận có trình độ tương đương hoặc trên sơ cấp lý luận chính trị.

- Những người thuộc các đối tượng khác có nguyện vọng, có trình độ học vấn từ phổ thông cơ sở trở lên, được xem xét theo học, cấp bằng và được cấp ủy cơ sở giới thiệu.

2- Nội dung, thời gian và hình thức thực hiện

2.1- Nội dung và thời gian thực hiện

Chương trình và tài liệu sơ cấp lý luận chính trị được thiết kế 18 bài, thời lượng thực hiện như sau:

Tên bài

Số tiết

Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng

10

Bài 2: Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh

10

Bài 3: Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới

10

Bài 4: Xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người

10

Bài 5: Kinh tế hàng hóa

10

Bài 6: Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó

10

Bài 7: Hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa

10

Bài 8: Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam

10

Bài 9: Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

10

Bài 10: Công nghiệp hóa – nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

10

Bài 11: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ

10

Ôn tập và nghiên cứu thực tế

30

Kiểm tra

5

Bài 12: Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội

10

Bài  13: Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

10

Bài 14: Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

10

Bài 15: Vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

10

Bài 16: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền

10

Bài 17: Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc (1945 - 1975)

10

Bài 18: Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-2011)

10

Ôn tập và nghiên cứu thực tế

30

Kiểm tra

5

Ôn tập toàn khóa

30

Tổng giải đáp cuối khóa

10

Thi, kiểm tra

5

Tổng

295

2.2. Hình thức thực hiện

- Thời gian dành cho chương trình là 30 ngày, 295 tiết, mỗi tiết 45 phút (mỗi ngày tính 10 tiết), bao gồm cả thời gian dành cho lên lớp nghe giảng, thảo luận và nghiên cứu thực tiễn; tỷ lệ giữa thuyết giảng và thảo luận tùy thuộc đối tượng cụ thể và bài cụ thể; khuyến khích tăng cường các phương pháp học tập trực quan, tích cực và tăng thời gian thảo luận, nhưng phải bảo đảm hiệu quả; trong thảo luận, học viên phải nghiên cứu tài liệu trước. Tùy theo từng đối tượng, có thể bổ sung thêm báo cáo thực tiễn, điều chỉnh thời gian dành cho các nội dung.

- Tùy theo tình hình cụ thể, có thể mở lớp tập trung, liên tục trong 30 ngày hoặc có thể mở lớp chia thành 02 đợt học, mỗi đợt học xong yêu cầu học viên tự thảo luận, nghiên cứu và có bài thu hoạch, kiểm tra.

- Hai đợt nghiên cứu thực tế có thể ghép thành một.

Tỉ lệ giữa thời gian thuyết trình và thảo luận, nghiên cứu thực tế; hình thức tổ chức học, bố trí thời gian đi thực tế... do các trung tâm BDCT căn cứ vào trình độ nhận thức của học viên và điều kiện cụ thể về cơ sở vật chất, kinh phí thực hiện chủ động tự cân đối.

3- Tài liệu học tập:

- Đối với học viên: sử dụng tài liệu chương trình môn học sơ cấp lý luận  chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

- Đối với giảng viên: ngoài chương trình môn học sơ cấp lý luận  chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, có thể tham khảo thêm các loại tài liệu như:

+ Các tài liệu thực hiện chương trình sơ cấp lý luận chính trị dành cho giảng viên.

+ Giáo trình các môn học Triết học Mác- Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học do Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ đạo biên soạn.

+ Các tài liệu nghiên cứu chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành.

+ Các tài liệu nghiệp vụ giảng dạy lý luận chính trị.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Hàng năm, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc căn cứ vào điều kiện cụ thể ở địa phương, đơn vị mình, chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; trong đó có chương trình đào tạo trình độ sơ cấp lý luận chính trị.

2- Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo, ban tổ chức các huyện uỷ, thành uỷ; ban tuyên giáo các đảng uỷ trực thuộc tham mưu giúp cấp uỷ, xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp sơ cấp lý luận chính trị trong kế hoạch thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng được cấp ủy phê duyệt hàng năm; đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo kế hoạch và theo Quy chế dạy và học hiện hành.

3- Việc tổ chức học, thi, kiểm tra, đánh giá và cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị do trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, ban tuyên giáo các đảng uỷ trực thuộc thực hiện dưới sự chỉ đạo, thẩm định và giám sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

4- Bằng sơ cấp lý luận chính trị hoặc chứng chỉ tương đương là căn cứ, điều kiện để cấp ủy, các địa phương, đơn vị cử cán bộ, đảng viên đi đào tạo chương trình trung cấp lý luận chính trị (cấp ủy các cấp không cử và Trường Chính trị tỉnh không tiếp nhận người chưa có bằng sơ cấp lý luận chính trị hoặc chưa có giấy chứng nhận có trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị vào học chương trình Trung cấp lý luận chính trị). Học viên hoàn thành chương trình sơ cấp lý luận chính trị được cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị.

5- Chương trình này là căn cứ để giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, các đảng uỷ trực thuộc cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ sơ cấp lý luận chính trị theo Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16/9/2009 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về xác định trình độ lý luận chính trị.

- Kinh phí cho các lớp học và vo các lớp học thực hiện theo quy định hiện hành. và học lý luận chính trị gày theot rình tkw các mon học, thỏa luận, ôn tpaj,iệc cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

Tài liệu nghiên cứu

Video hoạt động