Thứ bảy, Ngày 23 Tháng 5 Năm 2015
Chào mừng bạn đến với website của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang
Hướng dẫn nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị- xã hội
Thứ năm, 29 Tháng 8 2013 09:59

Thực hiện Hướng dẫn số 90- HD/BTGTW, ngày 27/7/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị- xã hội. Để việc nghiên cứu, quán triệt, thảo luận và làm theo nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tác dụng thiết thực trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị- xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung...

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Sử dụng nội dung cuốn sách “Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” làm tài liệu, tư liệu cho nội dung sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”.

- Trao đổi, thảo luận về các nội dung chủ yếu của một số tác phẩm của Bác được giới thiệu trong cuốn sách “Một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, liên hệ với phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác trong chuyên đề học tập năm 2013 ở địa phương, đơn vị.

- Đưa việc học tập, trao đổi, thảo luận các nội dung nêu trên vào các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đoàn thể chính trị- xã hội.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC TÁC PHẨM CỦA BÁC

1. Nội dung học tập và liên hệ

- Nghiên cứu phần V “Cách lãnh đạo” trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, hiểu sâu sắc hơn tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong cách lãnh đạo, trong đó đặc biệt là lãnh đạo bằng phương pháp nêu gương. Liên hệ với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 03-QĐ/TU ngày 17/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trách nhiệm nêu gương của các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

- Nghiên cứu nội dung tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm rõ hơn tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong cách quần chúng của Bác; liên hệ với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Nghị quyết 25- NQ/TW ngày 03-6-2013 của Ban chấp hành trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

- Nghiên cứu tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Bác, làm rõ hơn tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, về yêu cầu, trách nhiệm rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

2. Hình thức tổ chức học tập và tuyên truyền về các tác phẩm của Bác

- Cấp uỷ giao cho một số đồng chí có điều kiện và khả năng nghiên cứu trước nội dung các tác phẩm, sau đó tổ chức đọc, trao đổi, thảo luận nội dung các tác phẩm nêu trên trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị- xã hội và liên hệ việc thực hiện ở địa phương, đơn vị.

- Việc nghiên cứu, trao đổi, thảo luận về các tác phẩm nêu trên gắn với thực hiện chương trình, kế hoạch của chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong thực hiện Hướng dẫn số 54- HD/BTGTU, ngày 05/02/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về học tập chuyên đề năm 2013.

- Thời gian: Thực hiện từ tháng 8 năm 2013.

- Tài liệu: “Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” Nhà xuất bản Chính trị quốc gia- Sự thật phát hành tháng 7-2013.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức tập huấn, giới thiệu nội dung cuốn sách “Một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” cho các đồng chí Trưởng ban tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội và báo cáo viên cấp huyện tại Hội nghị báo cáo viên tháng 8 năm 2013 (dự kiến).

2. Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tỉnh tham mưu giúp cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức việc triển khai nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung các tác phẩm nêu trên trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị- xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung các tác phẩm nêu trên ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức tập huấn, giới thiệu nội dung cuốn sách “Một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên; Báo cáo kết quả tập huấn về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (qua Bộ phận chuyên trách CT-03) trong báo cáo tháng 9/2013 để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ và Ban Tuyên giáo Trung ương./.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tài liệu nghiên cứu